Vermogen opbouwen: in privé of in de bv?

financiering | 01 nov 2012 | Robert Kok |
Vermogen Sparen Pensioen

Ondernemers zitten vaak met de vraag op welke wijze ze hun beleggingen het beste kunnen structureren. Heeft het de voorkeur om vermogen in de bv op te bouwen of juist in privé? Dit is wat je moet weten.

Beleg je in privé, dan word je geacht jaarlijks een fictief rendement op je vermogen te behalen van vier procent. Dit rendement wordt belast met een vast tarief van dertig procent. Je betaalt dus effectief 1,2 procent belasting over de waarde van je beleggingen, ongeacht het daadwerkelijk gerealiseerde resultaat.

In de bv wordt de feitelijk behaalde opbrengst belast met twintig procent vennootschapsbelasting en bij uitkering naar privé nog eens met 25 procent aanmerkelijk belangheffing. Dit komt neer op een gecombineerd tarief van 40 procent.

Meer dan vier procent groei rendement dan vermogen in privé 

Naarmate het rendement op de beleggingen hoger is, wordt het dus voordeliger om deze privé onder te brengen. Tot grofweg vier procent groei is het voordeliger om vermogen in je bv aan te houden. Daarboven heeft het de voorkeur om in privé te beleggen. Daarom dien je allereerst een inschatting te maken van het te verwachten rendement.

Een paar jaar geleden, toen de bomen nog tot in de hemel groeiden, was de rendementsverwachting hoog. Vermogen werd meestal in privé ondergebracht. De tijden zijn inmiddels veranderd. Verwacht je desondanks meer dan vier procent rendement, dan kun je het vermogen op verschillende manieren overhevelen naar privé.

Keer je salaris uit, dan betaal je het maximale inkomstenbelastingtarief van 52 procet. Kies je voor de uitdeling van dividend, dan bedraagt de gecombineerde belastingdruk zoals hiervoor vermeld veertig procent. De uitkering van dividend is dus voordeliger dan het opnemen van extra salaris.

Belastingvrij premie aan de pensioenvoorziening

Bouw je pensioen op in eigen beheer, dan kan de bv belastingvrij premie aan de pensioenvoorziening doteren. Hier staat tegenover dat de uitkeringen te zijner tijd worden belast. Ervan uitgaande dat het tarief bij uitkering lager is dan het huidige belastingtarief, realiseer je een voordeel.

Nog belangrijker is dat je over de beleggingen die je binnen de ‘koker’ van de pensioenvoorziening aanhoudt, geen 1,2 procent vermogensrendementsheffing betaalt. Omdat de BV het rendement op de beleggingen jaarlijks aan de pensioenvoorziening toevoegt, is evenmin vennootschapsbelasting dan wel aanmerkelijk belangheffing verschuldigd. Het rendement op je pensioenvermogen wordt dus niet belast. Dit is een jaarlijks terugkerende belastingbesparing die op langere termijn veel oplevert. Vermogen opbouwen in de vorm van pensioenopbouw is dan ook fiscaal het meest gunstig.

Robert Kok Dit artikel is geschreven door Robert Kok.
Lid van het Sprout Expertpanel

Gerelateerde artikelen:


Meer over financiering:


 

reacties

(2)
Pasfoto van
  •  | 16 nov 2012 | 12:24 2012 uur
Het rendement op het pensioenvermogen wordt wél belast, namelijk in box 1 als het pensioen gaat uitkeren. Het is dus uitstel van belasting, geen afstel.

De grens waarbij je beter in de bv kunt beleggen ligt in de meeste gevallen overigens bij maximaal 6% per jaar en niet bij 4% per jaar.

Zie onderstaand voorbeeld:

Uitkering als dividend
Bruto dividend 100.000,--
Box 2-heffing 25.000,-- (25% van 100.000)
Netto in Box 3 75.000,--
Rendement 3.000,-- (4,0% van 75.000)
Box 3-heffing 900,-- (1,2% van 75.000)
Netto in Box 3 2.100,-- (3.000 – 900)

Aanhouden in de BV
Winstreserve 100.000,--
Rendement 4.000,-- (4,0% van 100.000)
Vpb over rendement 800,-- (20% van 4.000)
Box 2 over rendement 800,-- (25% van 3.200)
Netto in Box 3 2.400,--

In dit voorbeeld wordt alleen het rendement op de winstreserve uitgekeerd als dividend. Bij een rendement van 4% levert dat een voordeel op van € 300,-- per jaar. Hoe lager het rendement, hoe groter het voordeel. Het omslagpunt ligt bij 6% rendement per jaar. Boven dit rendement is het verstandiger om het vermogen direct naar Box 3 over te hevelen.
Pasfoto van Robert Kok
Beste lezer,

Ten aanzien van de afweging tussen beleggen in de BV dan wel in privé onderschrijf ik jouw conclusie. Uitgaande van een Vpb-tarief van 20% (van toepassing bij winsten tot € 200.000) ligt het omslagpunt rond een rendement van 6% per jaar. Daarboven is het voordeliger om in privé te beleggen en daaronder in de BV.

In mijn berekeningen ga ik uit van het hoge Vpb-tarief van 25% (vanaf een winst van € 200.000). In dat geval ligt het omslagpunt op een rendement van jaarlijks 4%. Ik vermeld in mijn artikel per abuis het lage Vpb-tarief in plaats van het hoge. Dit is niet juist. Mijn excuses voor de ontstane verwarring.

Voor wat betreft pensioenbeleggingen geldt het volgende. Rendementen die aan een pensioenvoorziening worden toegevoegd, zijn niet belast. De uitkeringen daarentegen wel. Als het tarief waartegen je bij premiebetaling aftrek realiseert gelijk is aan het tarief bij uitkering van het pensioen, levert dit geen nadeel op. Sterker nog, meestal betaal je ten tijde van uitkering zelfs een lager tarief. Dan realiseer je juist een extra besparing.

Blijft het feit dat je ter zake van pensioen in sommige gevallen een hoger tarief betaalt dan bij dividenduitkering. Het feit dat je ingeval van pensioenopbouw jaarlijks 1,2% vermogensrendementsheffing bespaart, weegt echter zwaar. Zeker naarmate je een langere beleggingshorizon hanteert, zoals bij pensioen gebruikelijk is.

Bij het hoge Vpb-tarief van 25% en een tarief over pensioenuitkeringen van 42% komt pensioen bijna altijd het meest voordelig uit de bus. Uitgaande van het lage Vpb-tarief van 20% en een rendement van jaarlijks 4% of meer is pensioenopbouw na verloop van ongeveer 5 jaar al voordeliger.

reageer op dit artikel


 

 
Volg Sprout

 
Volg Sprout