Hoeveel contracten mag je een jongere geven?

04/16/2014 - 18:53
Sinds 9 juli hebben werkgevers een wettelijke mogelijkheid gekregen om vaker en langer arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd aan te gaan met jongere werknemers. Deze verruimde wettelijke regeling geldt tot 1 januari 2012 en is bedoeld om de jeugdwerkloosheid te bestrijden. Wat verandert er precies?

 

Oude regeling

Indien de werkgever meerdere, elkaar opvolgende, tijdelijke arbeidsovereenkomsten met een werknemer aangaat, kan dit tot gevolg hebben dat op enig moment de tijdelijke arbeidsovereenkomst automatisch wordt omgezet in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Onder de oude regeling doet zich dit in de volgende twee situaties voor:

1. Vierde arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd Indien de werkgever en werknemer een vierde opvolgende arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met elkaar aangaan. Deze vierde arbeidsovereenkomst is per definitie een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Voorwaarde is wel dat de arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd elkaar met onderbrekingen van niet meer dan drie maanden hebben opgevolgd.

Na 36 maanden 2. Indien arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd elkaar hebben opgevolgd en een periode van 36 maanden is verstreken. Ook hier geldt als voorwaarde dat de onderbrekingen tussen de tijdelijke arbeidsovereenkomsten niet langer mogen zijn dan drie maanden. De onderbrekingen tussen de verschillende opvolgende arbeidsovereenkomsten wordt meegeteld bij de 36-maanden termijn.

Verruimde regeling

De wetgever heeft deze oude regeling tijdelijk verruimd, in die zin dat voor werknemers jonger dan 27 jaar geldt dat:  1. Niet de vierde maar de vijfde tijdelijke arbeidsovereenkomst automatisch een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is; 2.  Niet na 36 maanden, maar na 48 maanden de arbeidsovereenkomst wordt omgezet in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Voor wie geldt de verruimde regeling?

De verruiming geldt voor werknemers jonger dan 27 jaar, die op het moment van inwerkingtreding van de verruiming (9 juli jl.) nog niet aan de voorwaarden voldoen voor een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Het gaat, met andere woorden, om werknemers die op 9 juli 2010 nog geen vierde arbeidsovereenkomst hebben, dan wel minder dan 36 maanden werkzaam zijn bij dezelfde werkgever. Op grond van de verruimde regeling kan de werkgever deze jongeren nu dus een vierde opeenvolgende arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd aanbieden, zonder dat een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat. Deze ontstaat dan pas na 48 maanden of bij de vijfde opeenvolgende arbeidsovereenkomst.

Werknemers die bij de inwerkingtreding van de verruiming al aan de voorwaarden voor een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd voldoen, vallen niet onder de nieuwe regeling. Deze werknemers hebben immers al een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

De werknemer wordt 27 jaar, en dan?

Let op: Bij het aangaan van tijdelijke arbeidsovereenkomsten met een jongere werknemer dient een werkgever altijd na te gaan wanneer zijn jongere werknemer de leeftijd van 27 jaar bereikt! Immers, indien een werknemer de leeftijd van 27 jaar bereikt, houdt de werking van de nieuwe regeling per direct op en valt de werknemer onherroepelijk onder de oude regeling. Dit houdt in dat, als een werknemer een vierde tijdelijke arbeidsovereenkomsten heeft op het moment waarop hij 27 jaar wordt, deze laatste arbeidsovereenkomst automatisch geldt als een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Ditzelfde geldt als de tijdelijke arbeidsovereenkomsten een periode van 36 maanden hebben overschreden. Stel dat de werknemer in maand 40 van zijn tijdelijke arbeidsovereenkomst 27 jaar wordt, dan geldt deze tijdelijke arbeidsovereenkomst als een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Tot slot

De verruimde regeling geldt in beginsel tot 1 januari 2012 met een mogelijkheid tot verlening tot uiterlijk 1 januari 2014. Zodra de tijdelijke regeling vervalt, geldt de oude regeling weer en valt de werknemer per direct onder de nieuwe regeling. De wetgever heeft een uitzondering gemaakt voor werknemers die onder de nieuwe regeling vallen en bij het vervallen daarvan een vierde arbeidsovereenkomst hebben of de periode van dan 36 maanden hebben gepasseerd. Zij krijgen, zolang ze nog geen 27 jaar zijn,  op het moment van het vervallen van de regeling geen arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, maar pas bij het vijfde contract of na afloop van de periode van 48 maanden.  

Meer over Juridisch