Waarom het slim kan zijn een oplevermoment af te spreken

Contract

Een duidelijk oplevermoment afspreken kan een hoop discussies over betalingen en gebreken voorkomen, schrijft Charlotte van Eeden naar aanleiding van een aannemer die werd teruggefloten door de rechter. 

Opdrachtgever en aannemer discussiëren nogal eens over de vraag of er sprake is geweest van oplevering. Opdrachtgevers denken vaak dat er sprake moet zijn van een formele oplevering voor de aannemer een eindfactuur mag opmaken, of dat zij pas hoeven te betalen als een formeel opleveringsmoment heeft plaatsgevonden. Maar dit is niet altijd het geval.

Hoewel het raadzaam is – ter voorkoming van geschillen in de toekomst – om een formeel opleveringsmoment af te spreken, is dit vaak niet verplicht. Voorwaarden, zoals de UAV (Uniforme Administratieve Voorwaarden), kunnen een aannemer wel verplichten om de werkzaamheden formeel op te leveren. Maar dan moeten dergelijke voorwaarden wel expliciet van toepassing zijn verklaard in de overeenkomst.

Het moment dat de werkzaamheden zijn opgeleverd moet dus vaak worden afgeleid uit alle omstandigheden van het geval. Een indicatie kan zijn dat de aannemer al zijn gereedschappen meenam van de bouwplaats. Ook kan het verzenden van een eindfactuur een indicatie zijn dat de aannemer zijn werkzaamheden als opgeleverd beschouwt.  

Gebreken 

Het gevolg van oplevering is dat de aannemer op basis van artikel 7:758 BW voldoet aan al zijn verplichtingen uit de overeenkomst, en dat de opdrachtgever dan ook de volledige aanneemsom moet betalen. Als er een formele oplevering heeft plaatsgevonden is het voor de opdrachtgever van groot belang dat hij de op dat moment zichtbare gebreken meldt bij de aannemer. Als de opdrachtgever bij de oplevering zichtbare gebreken niet meldt bij de aannemer, betekent dit dat de opdrachtgever deze gebreken accepteert. 

In de praktijk is voorgaande vaak een punt van discussie. Wat te doen als de aannemer een eindfactuur opstelt en de opdrachtgever komt dan pas met een lijst met zichtbare gebreken? Het is dus van belang dat je oplevering van een werk schriftelijk vastlegt om onnodige discussies te voorkomen. 

Uitspraak rechtbank

Zo deed de rechtbank Rotterdam op 10 augustus 2018 uitspraak in een kwestie met de vraag of er sprake was van een oplevering. De rechtbank oordeelde van niet, er was namelijk geen sprake van een ‘aanvaarde oplevering’. De opdrachtgever mocht dus na het verzenden van de eindfactuur nog herstel van geconstateerde gebreken vorderen. 

De redenen hiervoor waren:

- De aannemer stuurde op 22 mei 2016 een eindfactuur zonder daarbij aan te geven dat het werk (een keuken) volgens hem klaar was om te worden opgeleverd;
- Op 24 mei 2016 gaf de opdrachtgever klachten van de klant aan de aannemer door. De opdrachtgever had de keuken op dat moment nog niet gezien;
- De aannemer stelde dat hij niet verantwoordelijk was voor de klachten/gebreken;
- Uit de daarop volgende e-mailcorrespondentie bleek duidelijk dat de opdrachtgever naar de aannemer toe voldoende duidelijk benoemde wat er mis was met de keuken, en dat en waarom de aannemer daarvoor verantwoordelijk was;
- De opdrachtgever gaf de aannemer ook alle gelegenheid om herstelwerkzaamheden uit te voeren;
- De aannemer stelde primair dat hij de kasten afstelde conform de daaraan gestelde ‘deugdelijkheidsnormen’, zonder toe te lichten wat dat inhield;
- Subsidiair stelde hij dat de oorzaak was gelegen in de ondeugdelijkheid van de materialen die de opdrachtgever hem leverde, maar dit was niet onderbouwd. Desondanks (toch) monteren kwam daarom voor rekening en risico van de aannemer.

Niet deugdelijk

In verband met deze punten concludeerde de kantonrechter dat de aannemer niet opleverde. Wat hij wel deed, gebeurde niet deugdelijk en daartegen protesteerde de opdrachtgever (tijdig). De opdrachtgever gaf de aannemer voldoende tijd en gelegenheid om tot herstel over te gaan.

Gelet op het feit dat de aannemer de opdrachtgever meldde dat hij zich niet verantwoordelijk achtte voor de problemen, dat er geen herstel nodig was en dat hij slechts bereid was werkzaamheden uit te voeren als de opdrachtgever eerst zijn facturen zou betalen, concludeerde de rechter dat de opdrachtgever van de aannemer geen herstel hoefde te verwachten. De opdrachtgever kreeg dus gelijk en de aannemer moest een forse schadevergoeding betalen.

Tip 

Gelet op bovenstaande is het voor zowel aannemer als opdrachtgever belangrijk om een duidelijk oplevermoment af te spreken. Niet alleen met betrekking tot de betaling, maar ook om een betere positie te hebben in een discussie over gebreken. Let hier goed op!

Redacteur Sprout (online). Email: maarten@sprout.nl