Versoepelde invordering belastingschulden: weinig sympathiek

Ondernemers die door de economische crisis tijdelijk een liquiditeitsprobleem hebben en daardoor hun belastingen niet op tijd kunnen betalen, kunnen rekenen op coulance van de Belastingdienst. Aan de eisen van de nieuwe regeling is echter moeilijk te voldoen.

Financiën wil ondernemers die door de economische crisis in betalingsproblemen zijn gekomen, de helpende hand bieden door ze ruimer uitstel van betaling te verlenen voor hun zakelijke belastingschulden. Het gaat om een bijzondere regeling, naast de gebruikelijke, in de wet vastgelegde mogelijkheden om uitstel van betaling te krijgen. De regeling geldt vanaf 30 mei 2009, en zal worden ingetrokken zodra de economische omstandigheden dit mogelijk maken. De regeling zal dit najaar geëvalueerd worden.

De ondernemer die zijn zakelijke belastingschulden niet tijdig kan betalen, kan daarvoor uitstel van betaling krijgen. De ontvanger verbindt daar wel strikte voorwaarden aan. Het reguliere uitstel van betaling geldt voor ten hoogste twaalf maanden (gerekend vanaf de vervaldag van de belastingaanslagen waarop het uitstel betrekking heeft), de ondernemer moet de lopende verplichtingen tot betaling van openstaande belastingaanslagen nakomen én hij moet zekerheid stellen voor het volledige bedrag van de openstaande belastingschuld. Met de nieuwe coulanceregeling van Financiën kan — onder voorwaarden — uitstel van betaling worden verkregen voor een langere periode dan 12 maanden, en zonder dat de ondernemer zekerheid moet verstrekken voor het volledige bedrag van de belastingschuld. De ondernemer die voor dit bijzondere uitstel van betaling in aanmerking wil komen moet ten genoegen van’ de ontvanger aannemelijk maken dat er sprake is van betalingsproblemen:•    die niet via zakelijke kredietverlening kunnen worden opgelost;•    die het directe gevolg zijn van de economische crisis,•    die van tijdelijke aard zijn, én •    die voor een bepaald tijdstip zullen worden opgelost.

De coulanceregeling zal niet worden toegepast als de onderneming al và³à³r 2009 betalingsproblemen had, of als de betalingsmoeilijkheden uit een andere oorzaak dan de huidige economische crisis voortkomen. De ondernemer moet een gedegen inzicht geven in de maatregelen die hij getroffen heeft en nog gaat nemen, om de gevolgen van de economische crisis het hoofd te bieden. Daarbij hoort een adequate onderbouwing van de liquiditeitspositie van de onderneming, waarmee de mogelijkheden tot betaling van de belastingschuld aannemelijk worden gemaakt.Het bijzondere uitstel is mogelijk voor de zakelijke belastingen van de ondernemer, zoals loon- en omzetbelasting, de (sociale) verzekeringspremies en de inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet, en voor de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Het bijzondere uitstel wordt voor bepaalde tijd verleend. Als de toegestane betalingstermijn is verstreken of het uitstel wordt tussentijds ingetrokken, bijvoorbeeld vanwege een onvoorziene oplopende belastingschuld, zal de ontvanger in beginsel niet opnieuw uitstel van betaling verlenen.Bijzonder aan de nieuwe regeling is dat de ondernemer een verklaring moet overleggen van een externe deskundige over de aard en oorzaak van zijn betalingsproblemen. De fiscus stelt geen formele eisen aan die externe deskundige: het kan een externe consultant of financier zijn, maar ook de huisaccountant. Financiën heeft als handreiking een model gegeven voor de verklaring van de externe deskundige: zie de site van de Belastingdienst.

Deze regeling oogt sympathiek: de overheid die ondernemers ondersteunt die tijdelijke liquiditeitsproblemen hebben vanwege de economische crisis. Maar de ondernemer die gebruik wil maken van het versoepelde uitstel van betaling moet over goede papieren beschikken. Zijn huisbankier — en toch zeker één andere bankier — moet verklaren dat hij niet bereid is om de (tijdelijke) liquiditeitsproblemen te overbruggen met een zakelijke kredietverlening. En de huisaccountant moet vervolgens — ondanks de negatieve verklaring van de huisbankier als stakeholder — een verbeterde continuïteitsverklaring afgeven. Daar zal niet iedere accountant op zitten te wachten. Met deze coulanceregeling is het onmogelijk om duur bankkrediet te vervangen door een goedkoper uitstel van betaling bij de ontvanger.

hans Zwagemaker, BelastingBelangen

Volg ons ook op Twitter en Facebook

Tips? Mail redactie@sprout.nl

Elke ochtend...

X
het belangrijkste ondernemernieuws in jouw mailbox? Gegarandeerd Sprout-stijl!