Is een dochterbedrijf fiscaal handig?

Een nieuwe bedrijfsactiviteit starten? Denk goed na over de rechtsvorm. Het bespaart je belasting. Ondernemers met een eigen BV kiezen al gauw voor een aparte dochter. Het is de vraag of dit fiscaal gezien altijd de beste oplossing is.

Het belangrijkste voordeel van een aparte dochter is dat je de aansprakelijkheid beperkt tot het eigen vermogen van de BV. Zeker als je nieuwe, vaak risicovolle activiteiten opstart, is dat een belangrijke overweging. Vaak realiseren ondernemers zich onvoldoende dat er ook bijkomende fiscale nadelen zijn.    

1.Bij moeder geen verliescompensatie

Breng je een nieuw bedrijfsonderdeel onder binnen de bestaande BV, dan kun je de daarmee samenhangende aanloopverliezen direct verrekenen met de overige winst. Richt je een aparte dochter op, dan kan moeder de aanloopverliezen van de dochter niet verrekenen met haar winst. Dit is een belangrijk nadeel van de oprichting van een aparte dochtervennootschap. 

2. Mogelijk correcties op de winst

Ook worden moeder en dochter bij het afsluiten van onderlinge transacties geacht met elkaar te handelen alsof het onafhankelijke derden betreft. Bevoordeelt de moeder haar dochter door bijvoorbeeld bepaalde kosten niet door te belasten, dan wordt deze bevoordeling bij de moeder tot de fiscale winst gerekend. Sterker nog, de moeder dient ter zake van de niet-doorbelaste kosten ook nog eens een winstopslag in aanmerking te nemen (alsof de moeder met een onafhankelijke derde zakendoet).


Hier staat tegenover dat de dochter de feitelijk niet aan haar doorbelaste kosten (vermeerderd met de winstopslag) ten laste kan brengen van haar fiscale winst. Ervan uitgaande dat de dochter in de aanloopfase verlies lijdt, levert dit geen direct belastingvoordeel op.

Je kunt echter een aantal maatregelen nemen om de nadelen te ondervangen. 

1.Dochter opnemen in een fiscale eenheid

Neem de dochter op in een fiscale eenheid met de moedermaatschappij. Die wordt dan geacht in de moeder te zijn opgegaan. Fiscaal gezien is sprake van nog maar één belastingplichtige. Voorwaarde voor de totstandkoming van een fiscale eenheid is dat de moeder tenminste 95 procent van de aandelen in de dochter bezit.

2. Samenwerken met anderen? Dan kiezen voor een BV in oprichting

Start je samen met anderen een bedrijfsonderdeel op, dan biedt de fiscale eenheid dus geen uitkomst. In dat geval kun je ervoor kiezen om de nieuwe activiteit onder te brengen in een 'BV in oprichting'. Zolang de BV in oprichting is, worden de resultaten aan de toekomstige aandeelhouders toegerekend. Er is dus sprake van fiscale transparantie. De toekomstige aandeelhouders kunnen verliezen van de BV in oprichting direct verrekenen en behoeven geen winst te nemen, als zij de BV in oprichting bevoordelen.

Pas als de nieuwe activiteit succesvol is, wordt de BV daadwerkelijk opgericht. Dan worden de resultaten alsnog met terugwerkende kracht aan de dochter toegerekend. De aanloopverliezen kunnen in dat geval direct met winst van de dochter zelf worden verrekend. Ook dienen de aandeelhouders met terugwerkende kracht winst te nemen ter zake van de eventuele bevoordeling van hun dochter. Hier staat tegenover dat de dochter winst die bij de moeder is gecorrigeerd als extra kosten ten laste van haar fiscale winst kan brengen. Omdat de dochter inmiddels levensvatbaar is en daarom winstgevend, levert deze extra kostenaftrek haar nu wel direct belastingvoordeel op.

Tussenhoudster

Nadeel van een BV in oprichting is dat de aansprakelijkheid niet wordt beperkt. De toekomstige aandeelhouders blijven hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden van de nog op te richten BV. Dit nadeel kan worden ondervangen door de toekomstige aandeelhouders elk een dochter te laten oprichten en deze in een fiscale eenheid te voegen met de betreffende moeder. Vervolgens richten de dochtermaatschappijen de BV in oprichting op. Als deze kleindochter-BV daadwerkelijk wordt opgericht, kunnen de bovenliggende tussenhoudsters worden geliquideerd.


>> Sprout organiseert de ChallengerDay 2010. Bekijk de website <<

Robert Kok is belastingadviseur, fiscalist en oprichter van Weller Tax & Accounting
Zijn expertise: internationaal belastingrecht, successrechtplanning, DGA-problematiek en bedrijfsopvolging.