Wedstrijdvoorwaarden 100 IDEEËN OVER AFSCHEID

[[{"fid":"103726","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"100 ideeën over afscheid","field_file_image_title_text[und][0][value]":"100 ideeën over afscheid"},"type":"media","field_deltas":{"1":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"100 ideeën over afscheid","field_file_image_title_text[und][0][value]":"100 ideeën over afscheid"}},"link_text":null,"attributes":{"alt":"100 ideeën over afscheid","title":"100 ideeën over afscheid","style":"float:right; height:213px; width:250px","class":"file-default media-element","data-delta":"1"}}]]Algemene voorwaarden

 • Inzending van producten of diensten voor deze wedstrijd houdt automatisch acceptatie van deze wedstrijdvoorwaarden in.
 • De deelnemer dient de eigenaar van de inzending te zijn. Indien met de inzending op welke manier dan ook inbreuk wordt gemaakt op intellectueel eigendom, auteursrechten, portretrechten of andersoortige rechten van derden, dan is de deelnemer daarvoor geheel verantwoordelijk.
 • Door deelname aan de wedstrijd ontstaat geen aanspraak op de wedstrijdorganisatie (financieel of anderszins), anders dan in deze wedstrijdvoorwaarden bepaald.
 • Het (elektronische) deelnameformulier moet volledig en naar waarheid worden ingevuld
 • De wedstrijdorganisatie is gerechtigd om inzendingen te weigeren die niet aan de wedstrijdvoorwaarden te voldoen. De wedstrijdorganisatie kan, maar is niet verplicht om een weigering te onderbouwen.
 • Personen die betrokken zijn bij de wedstrijdorganisatie en/of de jury zijn van deelname uitgesloten.
 • Conflicten worden beoordeeld naar Nederlands recht.
 • Wedstrijdorganisatie en juryleden zijn niet aansprakelijk voor het gebruik of misbruik door derden alsmede het op enige andere wijze teniet of verloren gaan van de (inhoud) van de inzending. 

Inzendingen

 • Inizendingen moeten uiterlijk op woensdag 31 augustus 2016 om 12.00 uur binnen zijn.
 • Inzendingen kunnen uitsluitend digitaal worden aangeleverd via het uploadformulier op www.sprout.nl
 • Te laat ingezonden producten of diensten worden geweigerd, deze inzendingen worden niet beoordeeld of gebruikt, maar ook niet teruggestuurd.
 • De inzendingen moeten volledig zijn, de deelnemer moet te allen tijde bereid zijn meer informatie te geven als de organisator van de wedstrijd daarom vraagt.
 • De wedstrijdorganisatie mag de inzendingen bekend maken op Sprout.nl, in Sprout Magazine, op Monuta.nl en in Monuta magazines en kranten.

Jurering en prijs

 • De jury bestaat uit minimaal drie personen. De jury maakt deel uit van de wedstrijdorganisatie, maar speelt daarin een bijzondere rol.
 • Jurering van de inzendingen geschiedt aan de hand van de volgende criteria: 1. Relevantie voor de doelgroep (mensen die zich bevinden in de laatste van het leven); 2. Originaliteit c.q. creativiteit en 3. Schaalbaarheid van het product of dienst.
 • De jury kan, maar is niet verplicht haar beoordelingen kenbaar te maken aan derden, of dit nu de wedstrijdorganisatie of deelnemers betreft.
 • De jury neemt kennis van de door de deelnemer bijgeleverde gegevens. Jurering geschiedt echter uitsluitend door middel van beoordeling van de inzendingen.
 • De wedstrijd kent winnaars. De winnaars worden persoonlijk op de hoogte gesteld en daarna bekend gemaakt op Sprout.nl, Monuta.nl en/of via social media.
 • Nadat de winnaars publiekelijk bekend zijn gemaakt, kan een winnaar zijn deelname aan de wedstrijd niet meer intrekken of ongedaan maken.
 • De aan de winnaars toegekende prijzen worden op een nader te bepalen wijze aan de winnaars ter beschikking gesteld. De wedstrijdorganisatie verschaft daarover aan de winnaar tijdig duidelijke en ondubbelzinnige inlichtingen.
 • Over de uitslag van de wedstrijd en het oordeel van de jury kan niet worden gecorrespondeerd.
 • Door inzending gaat deelnemer akkoord dat de inzending wordt gedeeld met de leden van de jury
 • Iedere deelnemer gaat ermee akkoord dat, zonder dat er voorafgaande toestemming dient te worden gevraagd of gegeven op welke wijze dan ook afbeeldingen, merken, foto;s, beeld- en/of geluidsfragmenten en overige items van de inzending worden opgenomen, verspreid, verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt in het kader van de uitvoering c.q. publiciteit/promotie/verslaglegging rondom deze wedstrijd.

Auteursrechten en gebruik

 • Deelnemers gelden in alle gevallen als (mede-)eigenaren van het product of de dienst.
 • Het intellectuele eigendom op de inzending berust in alle gevallen bij de deelnemers. Het meedoen aan de wedstrijd behelst in geen geval enige overdracht van deze rechten.
 • De deelnemer garandeert dat hij/zij rechthebbende is op de inzending. In geval van aansprakelijkheid wegens (vermeende) inbreuk op rechten van derden – of dit nu intellectuele eigendomsrechten of andere rechten zijn – vrijwaart de deelnemer de wedstrijdorganisatie tegen deze aansprakelijkheid.
 • De deelnemer heeft in alle gevallen het recht op naamsvermelding bij iedere publicatie van de inzending.

Overige bepalingen

 • De wedstrijdorganisatie behoudt zich het recht voor de wedstrijd te verlengen, te wijzigen of te annuleren. Deelnemers kunnen de wedstrijdorganisatie hiervoor nooit aansprakelijk stellen.