DE TRANSITIEVERGOEDING PER 1 JANUARI 2020

Op 1 januari treedt de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) in werking. Dit heeft gevolgen voor de te betalen transitievergoeding bij ontslag. Bij lange dienstverbanden en oudere werknemers is de vergoeding opnieuw versoberd. Ondernemers en werknemer kunnen rekening houden met de volgende wijzigingen.

Deze maatregelen gelden voor ontslagen die ingediend zijn in 2020. Ze gelden nog niet voor eerdere opzeggingen, of procedures die voordien reeds ingediend zijn. Evenmin is gebruikelijk in de praktijk om bij de bepaling van de ontslagvergoeding in een vaststellingsovereenkomst die voor 2020 getekend wordt, reeds aansluiting te zoeken bij de nieuwe berekeningswijze. Ook niet wanneer de einddatum wel gelegen is in 2020. Wel kan een dreigende substantiële versobering in sommige onderhandelingen over een vaststellingsovereenkomst nu al een rol spelen. Dat effect neemt toe, naar mate we dichterbij 1 januari komen.

Lange dienstverbanden:

Bij de berekening van de transitievergoeding telt elk gewerkt half jaar voor een zesde maandloon. Dus een derde maandloon per gewekt jaar. Ben je langer dan 10 jaar in dienst, dan geldt nu nog dat die meerdere jaren bij de berekening van de transitievergoeding meetellen voor een half maandloon per jaar. Onder de WAB zal dit niet meer het geval zijn. Alle gewerkte jaren gelden voor een derde maandloon per jaar.  

50+ regeling:

Ook komt de overgangsregeling 50+ bij de berekening van de transitievergoeding per 1 januari 2020 te vervallen. Dit heeft in de praktijk tot gevolg dat ontslagvergoedingen voor relatief oudere werknemers een stuk lager uit kunnen vallen dan nu nog het geval is. Vooral als het lange dienstverbanden betreft. Dit is de tweede substantiële verlaging van de vergoeding voor deze categorie werknemers. Per juli 2015 was met de introductie van de WWZ al overgegaan van de kantonrechtersformule naar de meestal veel lagere transitievergoeding. Omdat 50-plussers vaak een lang dienstverband hebben, worden ze regelmatig door deze beide maatregelen getroffen.  

Ook een vergoeding bij een kort dienstverband:

Onder de WAB vervalt de voorwaarde voor de transitievergoeding dat de arbeidsovereenkomst minimaal 2 jaar moet hebben geduurd. Ook bij kortere dienstverband dan 2 jaar geldt voortaan een wettelijke transitievergoeding. Hierdoor moeten werkgevers ook bij de eindafrekening van een tijdelijk, niet verlengd dienstverband een (kleine) vergoeding overmaken.

Berekening naar rato vanaf de aanvang dienstverband:

Er zal bij de berekening van de transitievergoeding niet meer gerekend worden aan de hand van het volledige aantal gewerkte halve jaren. In plaats daarvan wordt gerekend naar rato per dag dat het dienstverband heeft geduurd. Dit heeft onder meer tot gevolg dat er geen aanzienlijke afrondingsverschillen meer zullen zijn bij een maand eerder of later uit dienst.

Kleine werkgevers in financiële problemen:

De overgangsregeling voor werkgevers met minder dan 25 man personeel die tot ontslag overgaan wegens financiële malaise, vervalt per 1 januari 2020. Daardoor is toepassing van die uitzonderingsregeling voor een gematigde vergoeding dan niet meer mogelijk.

De Graauw Legal helpt MKB-ondernemers en werknemers bij ontslag. Een ruime meerderheid van de zaken wordt in goed overleg opgelost door beëindiging met wederzijds goedvinden. De afspraken worden vastgelegd in een zogenaamde vaststellingsovereenkomst.

De Graauw Legal biedt op haar website een kennisbank met per onderwerp geordende informatie. Daarin vind je onder meer een voorbeeldovereenkomst, informatie over de ontslagvergoeding en - speciaal voor de MKB-ondernemer - een handleiding vaststellingsovereenkomst opstellen.